Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Do zadań Oddziału Specjalnego ŻW należy:

 1. Wykonywanie czynności ochronnych wobec:
  • Ministra Obrony Narodowej;
  • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów wyłączie podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych;
  • Członków wojskowych delegacji zagranicznych przebywających na terytorium RP, określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa;
  • Osób oraz delegacji ochranianych przez SOP podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych;
  • Innych osób na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej.
 2. Zapewnienie wsparcia policyjnego oddziałom i pododdziałom Sił Zbrojnych RP wydzielanych do użycia w sytuacjach kryzysowych wynikających z zagrożeń terrorystycznych, w celu:
  • przeciwdziałania atakowi terrorystycznemu na lądzie;
  • przeciwdziałania atakowi terrorystycznemu z powietrza;
  • likwidacji skutków epidemii, chorób oraz przeciwdziałania atakowi terroru biologicznego;
  • likwidacji skutków terroru radiologicznego i chemicznego.
 3. Udzielanie pomocy Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach mogących spowodować:
  • niebezpieczeństwo powszechne dla życia, zdrowia lub wolności obywateli, bezpośrednie zagrożenie obietków i instalacji mających szczególne znaczenie dla obronności kraju lub bezpieczeństwa państwa;
  • zagrożenie przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego wykonanie.
 4. Przeciwdziałanie oraz fizyczne zwalczanie aktów terrorystycznych w środowisku lądowym, wodnym oraz z powietrza.
 5. Współdziałania w prewencyjnym i dochodzeniowo - śledczym zabezpieczeniu w ramach Wsparcia Państwa Gospodarza, wojsk obcych podczas ich pobytu na terytorium RP w tym:
  • przemieszczanie się wojsk obcych od/do miejsc/rejonów przekroczenia granicy do/z rejonów operacyjnego przeznaczenia ochrony portów morskich;
  • lotnisk, stacji wyładowczych/załadowczych, przejść granicznych  i obiektów infrastruktury udostępnionej na potrzeby wojsk obcych.
 6. Zapewnienie wsparcia policyjnego dla jednostek Sił Zbrojnych RP oraz wykonywanie zadań
  w składzie wielonarowdowych pododdziałów Policji Wojskowej, biorących udział w misjach stablizacyjnych, pokojowych, operacjach ratowniczych i humanitarnych oraz zapobiegania atakom terroru i likwidowania ich skutków, prowadzonych przez ONZ, NATO, UE, OBWE lub wynikających z innych porozumień międzynarodowych.
 7. Realizowania zadań wynikających z Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP, Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych, programu Partnerstwo dla Pokoju oraz zobowiązań w ramach UE  - w zakresie dotyczącym ŻW.
 8. Zatrzymanie i obezwładnianie sprawców przestępstw posiadających broń, materiały wybuchowe, niebezpieczne narzędzia.
 9. Poszukiwanie szczególnie niebezpiecznych przestępców.
 10. Zabezpieczenie i udział w czynnościach procesowych, w postępowaniach przygotowawczych o szczególnym znaczeniu.
 11. Realizacja zadań policji sądowej zwłascza w odniesieniu do rozpraw sądowych dotyczących szczególnie niezbiezpiecznych przestępców.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857416
fax. 261857485
oszwwarszawa@ron.mil.pl

  
 • BIP